Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Definicje

 1. Sklep – serwis i sklep internetowy działający pod adresem: http://ivasklep.pl sprzedający towary za pośrednictwem Internetu, który prowadzony jest przez EWĘ SZARADOWSKĄ przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą  IVA EWA SZARADOWSKA z siedzibą przy ul. Poranna 6, 62-064 Plewiska wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o nadanych numerach NIP 7792173546 i REGON 301185080;
 2. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
 4. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  kupująca Produkt oferowany do sprzedaży w Sklepie;
 5. Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;
 6. Konto: strona w Sklepie Internetowym na której Klient po zalogowaniu może składać zamówienia na Produkty, przeglądać historię dotychczasowych zamówień, ma dostęp do swoich danych osobowych oraz może je modyfikować;
 7. Produkty: usługi i towary, które można zamawiać zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 8. Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);
 9. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. 
 2. Przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość Sklep świadczy następujące usługi: 
  1. umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu,
  2. udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w ofercie Sklepu,
  3. umożliwienie Klientom wyrażania opinii na temat Produktów,
  4. dostarczanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną.
 3. Zamówienia w Sklepie można składać całą dobę, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Sklep może być niedostępny podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii. 
 4. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań technicznych: 

                a. zastosowania przeglądarek: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies,
                b. minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli, 

      5. Klient ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej https://ivasklep.pl/regulamin.
      6. Klient akceptuje niniejszy Regulamin przy użyciu stosownego formularza na stronie internetowej.
      7. Podczas korzystania ze Sklepu Klient zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
      8. Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w punkcie II.2, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej Sklepu, należy składać na adres e-mail iva@ivasklep.pl. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko reklamującego, jego adres korespondencyjny oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje dotyczące wad towaru oraz niewykonania lub nienależytego wykonania innych usług można składać w trybie wskazanym w punkcie VI Regulaminu. 
      9. Za zgodą Klienta jego Dane osobowe znajdują się w bazie Sklepu, który jest administratorem danych. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Klienta. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883, z późn. zm.). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

III. Sprzedaż

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.ivasklep.pl.
 2. W przypadku braku danego produktu:
  a: Paczka zostaje wysłana z pozostałym dostępnym towarem.
  b: Klient czeka na brakujący produkt.
 3. Klient może złożyć zamówienie w następujący sposób : 
 4. poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie, 
 5. telefonicznie - poprzez kontakt pod nr telefonu 508-132-936 i 508-132-937 w godz. od 8.00 do 16.00. 
  1. Informacje o Produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów u dostawców Sklepu.
  2. Ceny w Sklepie są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny Produktów nie zawierają innych ponoszonych przez Klienta kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wskazane w koszyku zamówienia w trakcie wybierania Produktów i dodane do ceny Produktów. Cena określona przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, jest łączną ceną (Produkt, dostawa, inne koszty), do której zapłaty zobowiązany jest Klient, w związku z zamówieniem Produktu.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
  4. Z zastrzeżeniem wynikającym z punktu III.11 zamawianie Produktów w Sklepie składa się z czterech głównych etapów: (1)  wybranie produktów, (2) złożenie zamówienia, (3) potwierdzenie przyjęcia zamówienia, (4) płatność.
  5. Wybranie produktów i złożenie zamówienia w Sklepie następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. 
  6. W terminie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia w Sklepie Klient otrzymuje wiadomością e-mail potwierdzenie jego przyjęcia. W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia znajdują się informacje o przedmiocie zamówienia, w szczególności opis Produktu, numer zamówienia, łączna cena, sposób i termin płatności, sposób i termin dostawy. Do potwierdzenia przyjęcia zamówienia załączony jest również Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia. Informacje te wraz z Regulaminem stanowią integralną część Umowy i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Sklepu i Klienta. Termin potwierdzenia przyjęcia zamówienia, może ulec przedłużeniu w przypadku gdy jego upływ przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela i święta), w takim przypadku potwierdzenie nastąpi następnego dnia roboczego.   
  7. Płatności w Sklepie można dokonać gotówką przy odbiorze towaru (dalej „za pobraniem”), za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych takich jak PayU, Przelewy 24 oraz PayPal.
  8. Tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia.
  9. Jeśli Klient wybierze sposób płatności „za pobraniem”, otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie w odpowiedni link. Następnie Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
  10. Jeśli Klient wybierze płatność za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego zostanie przeniesiony do właściwego serwisu w celu opłacenia zamówienia; po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania środków Klient zostanie o tym powiadomiony wiadomością e-mail.
  11. Towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty. Po wyborze przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” należność za zamówienie należy uiścić kurierowi podczas odbioru przesyłki.
  12. Celem złożenia zamówienia przez telefon Klient może skontaktować się telefonicznie i podać dane niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu oraz adres ewentualnej dostawy Produktu. 
  13. Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować z Sklepem dzwoniąc na wskazany numer telefonu 508-132-936 lub 508-132-937 (opłata standardowa zgodna z cennikiem operatora) lub komunikując się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu bądź adres e-mail beata@ivasklep.pl
  14. Sklep może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania Produktu dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu. W przypadku produktów oznaczonych w Sklepie „na zamówienie” Klient przed zawarciem Umowy zostanie dodatkowo poinformowany o możliwości realizacji zamówienia i terminie jego dostawy. 
  15. Zamówienia nieopłacone przez 5 dni kalendarzowe będą anulowane, Sklep nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i odmówi jego realizacji.
  16. Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy zwrot należności ma nastąpić na rachunek prowadzony w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.

IV. Dostawa i Czas Realizacji

 1. Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 14 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W razie czasowej lub trwałej niedostępności towaru Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.  Jeżeli zamówienie składa się z Produktów o różnym terminie realizacji to zamówienie jest wysyłane do Klienta zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu. 
 3. W przypadku zamówienia „za pobraniem” termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 4. W przypadku zamówienia realizowanego za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności.
 5. Zamówione Produkty zostaną dostarczone do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 6. Produkty dostarczane przesyłką kurierską są dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18. W celu ustalenia szczegółów dostawy kurier skontaktuje się z Klientem drogą telefoniczną (także SMS). Nie gwarantujemy dostarczenia towaru na godzinę określoną przez Klienta w zamówieniu. 
 7. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w koszyku zamówienia.
 8. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.
 9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

V. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku sprzedaży jednego towaru.
  2. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku sprzedaży wielu towarów dostarczanych osobno.
  3. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach,
  4. zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Sklep (e-mail iva@ivasklep.pl, Tel: 508-132-936 lub 508-132-937) o swojej decyzji o odstąpieniu Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres iva@ivasklep.pl).Klient może skorzystać ze stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy zwracane zostają wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 6. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Rzecz należy odesłać na adres ul. Poranna 6, 62-064  Plewiska niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Sklepu o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, przed złożeniem zamówienia Klient otrzyma informację o kosztach lub szacowanych kosztach zwrotu rzeczy.
 9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. W przypadku umów dotyczących świadczenia usług jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będzie zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Sklep o odstąpieniu od Umowy.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów: 
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

VI. Rękojmia i gwarancja  

 

 1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.
 2. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta Sklep odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług.
 3. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 4. Reklamacje dotyczące wady rzeczy albo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do świadczenia usług mogą być składane do Sklepu z użyciem formularza kontaktu dostępnego na stronie Sklepu lub w jakiejkolwiek innej formie przewidzianej przepisami prawa.
 5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.
 6. Warunki gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych, które określają obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane gwarantom za pośrednictwem Sklepów Stacjonarnych. 

 

VII. Dane osobowe

 

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowych zgód, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
 4. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Gazetka promocyjna:
a) Akcje nie łączą się ze sobą;
b) Gratisy nie są dostępne w przypadku korzystania z ofert promocyjnych;

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem.

3. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony http://www.ivasklep.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:

6. Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,

7. Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony http://www.ivasklep.pl.

8. Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta

Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

 1. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 03 marca 2015 roku do odwołania.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie https://ivasklep.pl/regulamin. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

 

 

załącznik nr 1 do Regulaminu - FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz zwrotu - pobierz